Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 654 Next Page
Page Background

10

som innehåller dessa ämnen är märkta med en

triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC

ska göras av leverantören under avtalsperio-

den.

Sårbehandling med undertryck – Objnr

SLL574

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från Bisfenol A över 0,1% och antisep-

tiska tillsatser (antibiotika, triklosan, triklor-

ban och klorhexidin) över 0,1%. Kolofonium

eller andra allergena och hudirriterande äm-

nen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd.

Häftmassa får inte heller innehålla aktivt till-

satta fria monomerer. Utfasning av PVC ska

göras av leverantören under avtalsperioden.

Senast 2 år efter avtalsstart ska eventuella

ftalater vara utfasade ur produkterna.

Sårvård special – Objnr SLL572

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, Bisfenol A och antiseptiska

tillsatser (antibiotika, triklosan och triklor-

ban). Kolofonium eller andra allergena och

hudirriterande ämnen ska inte finnas i häft-

massa eller hudskydd. Hudskyddsbarriärfilm

och häftborttagningsmedel ska inte innehålla

avvecklingsämnen på SLLs utfasningslista för

miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012-2016.

Sängar och bäddutrustning – Objnr SLL320

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd

och andra farliga kemikalier (utfasningslis-

tan).

Tryckmätningsset – Objnr SLL472

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalater eller bisfenol A. Det har

även ställts ett avtalskrav på att om produk-

terna innehåller PVC ska leverantören under

avtalstiden arbeta för att byta till annat mate-

rial.

Urologiartiklar – Objnr SLL512

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från ftalater, PVC och antimikrobiella

ämnen. För samtliga krav har ett flertal un-

dantag gjorts då det inte finns fullgoda alter-

nativ på marknaden. Produkter som innehål-

ler något av dessa ämnen är märkta med en

triangel i produktkatalogen. Medicintekniska

produkter av kemisk karaktär ska inte inne-

hålla kemikalier som är upptagna på SLL:s

utfasningslista 2017-2021. Utfasning av ftala-

ter och PVC ska göras av leverantören under

avtalsperioden.

Urologi, endoskopi och sonder – Objnr

SLL503

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Laboratorieartiklar

Blodprovtagningsartiklar – Objnr

SLL412

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria, att de delar som kan

komma i kontakt med hud ska vara latexfria

och att inte mer än 0,1% Bisfenol A får ingå.

Undantag från kraven gällande ftalater och

PVC har givits för venprovtagningsset och

värmedynor då det inte finns fullgoda ersätt-

ningsmaterial på marknaden för dessa pro-

dukter. Produkter som innehåller dessa äm-

nen är märkta med en triangel i produktkata-

logen. Utfasning av ftalater och PVC ska göras

av leverantören under avtalsperioden. Krav

har även ställts på att blykromater i färgpig-

ment inte får förekomma i riskavfallsburkar.

Diabetesprodukter – Objnr SLL425

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla PVC eller kemikalier som är

upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021.

Laboratorieartiklar – Objnr SLL410

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalater, PVC eller mer än 0,1%

Bisfenol A. RoHS-direktivet ska vara uppfyllt

för elektriska och elektroniska produkter,

vilket innebär att de inte får innehålla mer än

0,1% bly, kvicksilver, sexvärt krom (Cr(VI)),

polybromerade bifenyler (PBB) och polybro-

merade difenyletrar (PBDE) samt mer än

0,001% kadmium. Särskilda kontraktsvillkor

finns för att azofärgämnen i pigment i pipett-

spetsar ska bytas under avtalsperioden.

Patientnära analysinstrument och

snabbtester – Objnr SLL418

Miljökrav har ställs på att produkterna inte

ska innehålla ftalater, PVC eller avvecklings-

ämnen på SLL:s utfasningslista för miljö- och

hälsofarliga kemikalier 2012-2016. Tester för

HbA1c är undantagna kravet om avvecklings-

ämnen. Produkter som innehåller dessa äm-

nen är märkta med en triangel i produktkata-

logen.