Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 654 Next Page
Page Background

10

antal fluorerade kolväten fasas ut då de troligt-

vis kommer förbjudas inom EU.

Näringspreparat med tillbehör – Objnr

SLL980

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalaterna DEHP (Dietylhexylf-

talat), DBP (Dibutylftalat) eller BBP (Bensyl-

butylftalat) samt att produkter inte ska inne-

hålla PVC eller bisfenol A. Undantags från

kravet gällande PVC har gjorts för konnektor

på sondmatningsaggregat.

Op- och undersökningshandskar –

Objnr SLL471

Miljökrav har ställs på att handskarna ska

vara puderfria samt att de inte ska innehålla

PVC, ftalater, bisfenol A, antimikrobiella äm-

nen, azofärgämnen eller kolofonium.

Operationsartiklar, engångs – Objnr

SLL583

Operationsartiklar innefattar många olika

produktkategorier. För samtliga grupper har

krav ställts på att produkterna ska vara fria

från ftalater, PVC och bisfenol A över 0,1%. I

de fall undantag har gjorts från kraven har

produkterna märkts med en triangel i pro-

duktkatalogen.

Kolofonium eller andra allergena och hudir-

riterande ämnen ska inte finnas i häftmassa

eller hudskydd. Häftmassa får inte heller inne-

hålla aktivt tillsatta fria monomerer.

RoHS-direktivet ska vara uppfyllt för elek-

triska produkter och leverantörer av elektriska

produkter ska uppfylla krav enligt förordning

(2014:1075) om producentansvar.

Positioneringskuddar och anti-glidmadrasser

ska inte innehålla halogenerade flamskydds-

medel över 0,1%.

Under avtalstiden ska ett antal fluorerade

kolväten fasas ut då de troligtvis kommer för-

bjudas inom EU. Även ftalater och PVC ska

fasas ut, och leverantören ska verka för mer

miljöanpassade produkter i kategorierna per-

sonalkläder, operationsrockar och drapering-

ar. Om avropsvolymen överstiger 1 miljoner

SEK/år för värmejackor, byxa, bussarong ska

leverantören ta fram en livscykelanalys för den

aktuella varugruppen.

Patientidentifikation – Objnr SLL495

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

får innehålla ftalater, PVC eller bisfenol A.

Steriliseringsprodukter – Objnr

SLL448

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på

klorfri blekning och användning av optiska

vitmedel.

Sutur och staplingsprodukter – Objnr

SLL582

Miljökrav har ställs på att produkterna ska

vara fria från ftalater, PVC, Bisfenol A, F och S

över 0,1% samt antimikrobiella ämnen över

0,1%. Undantag från PVC-kravet har givits för

staplers med tillbehör samt ligeringstänger

och ligeringsklips. Undantag har också givits

för det antimikrobiella ämnet triklosan i anti-

mikrobiella resorberbara suturer. Produkter

som innehåller dessa ämnen är märkta med en

triangel i produktkatalogen. Utfasning av PVC

ska göras av leverantören under avtalsperio-

den.

Sårbehandling med undertryck – Objnr

SLL574

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från Bisfenol A över 0,1% och antisep-

tiska tillsatser (antibiotika, triklosan, triklor-

ban och klorhexidin) över 0,1%. Kolofonium

eller andra allergena och hudirriterande äm-

nen ska inte finnas i häftmassa eller hudskydd.

Häftmassa får inte heller innehålla aktivt till-

satta fria monomerer. Utfasning av PVC ska

göras av leverantören under avtalsperioden.

Senast 2 år efter avtalsstart ska eventuella

ftalater vara utfasade ur produkterna.

Sårvård special – Objnr SLL572

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, Bisfenol A och antiseptiska

tillsatser (antibiotika, triklosan och triklor-

ban). Kolofonium eller andra allergena och

hudirriterande ämnen ska inte finnas i häft-

massa eller hudskydd. Hudskyddsbarriärfilm

och häftborttagningsmedel ska inte innehålla

avvecklingsämnen på SLLs utfasningslista för

miljö- och hälsofarliga kemikalier 2012-2016.

Sängar och bäddutrustning – Objnr

SLL320

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd

och andra farliga kemikalier (utfasningslis-

tan).

Tryckmätningsset – Objnr SLL472

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalater eller bisfenol A. Det har

även ställts ett avtalskrav på att om produk-

terna innehåller PVC ska leverantören under

avtalstiden arbeta för att byta till annat mate-

rial.