Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 654 Next Page
Page Background

11

Urologiartiklar – Objnr SLL512

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från ftalater, PVC och antimikrobiella

ämnen. För samtliga krav har ett flertal un-

dantag gjorts då det inte finns fullgoda alter-

nativ på marknaden. Produkter som innehål-

ler något av dessa ämnen är märkta med en

triangel i produktkatalogen. Medicintekniska

produkter av kemisk karaktär ska inte inne-

hålla kemikalier som är upptagna på SLL:s

utfasningslista 2017-2021. Utfasning av ftala-

ter och PVC ska göras av leverantören under

avtalsperioden.

Urologi, endoskopi och sonder – Objnr

SLL503

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Laboratorieartiklar

Blodprovtagningsartiklar – Objnr

SLL412

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria, att de delar som kan

komma i kontakt med hud ska vara latexfria

och att inte mer än 0,1% Bisfenol A får ingå.

Undantag från kraven gällande ftalater och

PVC har givits för venprovtagningsset och

värmedynor då det inte finns fullgoda ersätt-

ningsmaterial på marknaden för dessa pro-

dukter. Produkter som innehåller dessa äm-

nen är märkta med en triangel i produktkata-

logen. Utfasning av ftalater och PVC ska göras

av leverantören under avtalsperioden. Krav

har även ställts på att blykromater i färgpig-

ment inte får förekomma i riskavfallsburkar.

Diabetesprodukter – Objnr SLL425

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla PVC eller kemikalier som är

upptagna på SLL:s utfasningslista 2017-2021.

Laboratorieartiklar – Objnr SLL410

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalater, PVC eller mer än 0,1%

Bisfenol A. RoHS-direktivet ska vara uppfyllt

för elektriska och elektroniska produkter,

vilket innebär att de inte får innehålla mer än

0,1% bly, kvicksilver, sexvärt krom (Cr(VI)),

polybromerade bifenyler (PBB) och polybro-

merade difenyletrar (PBDE) samt mer än

0,001% kadmium. Särskilda kontraktsvillkor

finns för att azofärgämnen i pigment i pipett-

spetsar ska bytas under avtalsperioden.

Patientnära analysinstrument och

snabbtester – Objnr SLL418

Miljökrav har ställs på att produkterna inte

ska innehålla ftalater, PVC eller avvecklings-

ämnen på SLL:s utfasningslista för miljö- och

hälsofarliga kemikalier 2012-2016. Tester för

HbA1c är undantagna kravet om avvecklings-

ämnen. Produkter som innehåller dessa äm-

nen är märkta med en triangel i produktkata-

logen.

Förbrukningsartiklar

Batterier – Objnr SLL145

Miljökrav har ställts på att primärbatterier ska

vara Svanen-märkta. Samtliga batterier ska

vara PVC-fria.

Desinfektion och hygienprodukter –

Objnr SLL730

Miljökrav har ställts på att produkter, med

undantag för raklödder, ska vara oparfyme-

rade. Antimikrobiella ämnen får endast an-

vändas i konserveringssyfte och i den minsta

funktionella halt som behövs för att uppnå

syftet. Produkterna ska inte innehålla de anti-

mikrobiella ämnena triklosan, triklokarban,

silver och dess föreningar eller koppar och

dess föreningar, med undantag för desinfek-

tionsmedel. Tvättlappar ska vara Svanenmärk-

ta. För kemiska produkter ställdes också mil-

jökrav avseende tensiders nedbrytbarhet, in-

gående ämnens bioackumulerbarhet, innehåll

av farliga kemikalier utifrån Stockholms läns

landstings utfasningslista 2012-2016, förbud

mot parabener och konserveringsämnen samt

begränsning av ämnena EDTA, de cykliska

siloxanerna D4 och D5, borater, perborater,

nitromysk, polycykliska myskföreningar,

mikroplaster och aktivt klor. Undantag har

givits för fast tvål som får innehålla EDTA.

Etanol i halter över 10% av produkten ska vara

producerad av biomassa. Produkter där un-

dantag från något av kraven har gjorts är

märkta med en triangel i produktkatalogen.

Husgerådsartiklar – Objnr SLL720

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla PVC eller bisfenol A samt att de

inte får innehålla de avvecklingsämnen som

finns på Stockholms läns landstings utfas-

ningslista för kemikalier i varor och förbruk-

ningsartiklar. Krav har även ställt på att elek-

triska produkter ska uppfylla RoHS-direktivet.

Livsmedel – Objnr SLL900

Krav har ställts på att allt kaffe, vissa tesorter

och kaffemjölk (ej laktosfri) ska vara ekolo-

giskt producerade.