Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 654 Next Page
Page Background

12

Ljuskällor – Objnr SLL371

Miljökrav har ställts på energieffektivitet i

relation till ljusutbyte samt innehåll av farliga

kemikalier och tungmetaller (RoHS-diektivet).

Pappers- och plastvaror – Objnr

SLL760

Krav har ställts att mjukpapper ska uppfylla

kriterierna för Svanen, EU-blomman, Bra

miljöval eller motsvarande, på klorfri blek-

ning, optiska vitmedel i pappers-/kartong-

massa samt att råvarorna ska härstamma från

ett hållbart skogsbruk. För att minska för-

brukningen av fossil olja har plastmuggar valts

bort till förmån för pappersmuggar. Därtill

har sopsäckar, soppåsar, sanitetspåse, fryspå-

sar, plastförkläden på rulle och vikta, engångs-

lakan och engångspåslakan tillverkade av

biobaserat material upphandlats. Dessa är

tillverkade av förnybart material med betyd-

ligt lägre klimatpåverkan. De biobaserade

artiklarna är markerade med en blomma i

katalogen och beställningssystemet för att

indikera att det är ett resurseffektivt val. Mil-

jökrav har också ställts på att samtliga pro-

dukter ska vara fria från PVC, bisfenol A, F

och S, nickel, parfym samt de antimikrobiella

ämnena silver och triklosan.

Städ- och rengöringsprodukter – Objnr

SLL731

Miljökrav har ställts på att produkter ska vara

fria från ftalater, PVC och antimikrobiella

ämnen så som triklosan, silver, koppar och

formaldehyd. Produkterna ska vara oparfyme-

rade. För kemiska produkter ställdes också

miljökrav avseende tensiders nedbrytbarhet,

ingående ämnens bioackumulerbarhet, inne-

håll av farliga kemikalier utifrån Stockholms

läns landstings utfasningslista 2012-2016 samt

begränsning av ämnena EDTA, aromatiska

lösningsmedel, halogenerade lösningsmedel,

alkylfenoletoxilater (APEO), alkylfenomderivat

(APD), kvartenära ammoniumsalter, nitro-

mysk och polycykliska myskföreningar,

mikroplaster och aktivt klor.

Yrkeskläder och skor – Objnr SLL358

Upphandlingen är gjord genom Kommentus

Gruppen AB och miljökraven är ej kända.

Produkterna innehåller dock inga stora mäng-

der miljöstörande ämnen.

Kontorsartiklar

Almanackor – Objnr SLL829

Miljökrav har ställts på att all pappersråvara

ska härstamma från hållbart skogsbruk, att

blekning av massa skett utan klorgas och att

produkterna inte ska innehålla PVC eller mer

än 0,1% Bisfenol A F och S.

Kontorsmateriel – Objnr SLL820

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

får innehålla de avvecklingsämnen eller

minskningsämnen som finns på Stockholms

läns landstings utfasningslista 2012-2016 för

Kemikalier i varor och förbrukningsartiklar.

Krav har även ställts på att produkterna ska

vara parfymfria, att massa som ingår i pap-

persprodukter ska vara blekt utan klorgas, att

optiska vitmedel inte ska vara tillsatt till mas-

sa eller andra pappersdelar som ingår i pro-

dukterna samt att pappersråvarorna ska här-

stamma från ett hållbart skogsbruk.

Kopieringspapper – Objnr SLL825

Miljökrav har ställts på att kopieringspappret

ska uppfylla kriterierna för Svanen, EU-blom-

man, Bra miljöval eller motsvarande samt att

pappersråvaran ska härstamma från ett håll-

bart skogsbruk. Krav har även ställts på klorfri

blekning av pappersmassan.

Toners / datatillbehör & erg.hjälp

medel – Objnr 802

Så här ska ni gå tillväga för att beställa Miljö-

boxar för återtag av toners, även cd, dvd dis-

ketter kan läggas i denna box.

Skicka ett mail till

sll@atea.se

med ”Beställ-

ning Miljöbox toners” i ämnesfältet. Ange

leveransadress och antal lådor som önskas.

Denna tjänst är gratis. Det finns en returfrakt-

sedel bifogad med boxen.

Vårdnära skrivare och tillhörande för-

brukning – Objnr SLL816

Miljökrav har ställts på att allt förbruknings-

material ska vara fritt från PVC, ftalater och

mer än 0,1% Bisfenol A.