Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 654 Next Page
Page Background

8

Miljöinformation om upphandlingsobjekten

För samtliga upphandlingsobjekt har krav

ställts på PVC-fri och icke klorblekt förpack-

ning.

Sjukvårdsartiklar

Anestesi- och intensivvårdsartiklar

– Objnr SLL510

Miljökrav har ställs på att på att produkterna

inte ska innehålla ftalater eller PVC.

En hel del undantag från kraven har dock fått

göras på grund av att det inom vissa produkt-

grupper är begränsad tillgång på produkter

som är tillverkade i andra plastmaterial än

PVC. Vi har därför även ställt ett avtalskrav på

att om produkter, som är undantagna från

kraven, innehåller PVC och/eller ftalater ska

leverantören under avtalstiden arbeta för att

byta det till annat material/mjukgörare.

Centrala katetrar med tillbehör – Objnr

SLL473

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria och fria från de anti-

mikrobiella ämnena silver, triklosan och klor-

hexidin. Undantag från kravet gällande PVC

har givits för CDK-set då det inte finns full-

goda ersättningsmaterial på marknaden för

dessa produkter. Produkter som innehåller

dessa ämnen är märkta med en triangel i pro-

duktkatalogen.

EKG-artiklar och registreringspapper

– Objnr SLL439

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen,

allergiframkallande ämnen och Bisfenol A

över 0,1%. Undantag från kravet gällande PVC

har givits för elektroder och kablar. Silverför-

eningar får inte användas i antimikrobiellt

syfte men är undantaget om det används för

att säkerställa ledningsförmåga i EKG-artik-

lar. Produkter som innehåller något av de un-

dantagna ämnena är märkta med en triangel i

produktkatalogen. Det har också ställts krav

på ultraljudsgel ska vara fri från konserve-

ringsämnen och parfymämnen. Utfasning av

ftalater och PVC ska göras av leverantören

under avtalsperioden.

Endoskopiartiklar – Objnr SLL513

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, ftalater, och de antimikro-

biella ämnena triklosan, silver och silverfören-

ingar. Undantag från kraven gällande PVC och

ftalater har givits för ett flertal produkter då

det inte finns fullgoda ersättningsmaterial på

marknaden för dem. Produkter som innehåller

dessa ämnen är märkta med en triangel i pro-

duktkatalogen. Medicintekniska produkter av

kemisk karaktär ska inte innehålla kemikalier

som är upptagna på SLL:s utfasningslista

2017-2021. Utfasning av PVC och ftalater ska

göras av leverantören under avtalsperioden.

Enteral utrustning – Objnr SLL982

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från ftalater, PVC, antimikrobiella

ämnen och Bisfenol A över 0,1%. Undantag

från kravet gällande PVC har givits för ett

flertal produkter då det inte finns fullgoda

ersättningsmaterial på marknaden för dem.

Produkter som innehåller PVC är märkta med

en triangel i produktkatalogen. Utfasning av

PVC ska göras av leverantören under avtalspe-

rioden.

Enterala nutritionspumpar – Objnr

SLL981

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, antimikrobiella ämnen och

ftalater över 0,1%. Undantag från kravet gäl-

lande PVC har givits för aggregat, som däre-

mot bör vara PVC-fria om alternativ finns.

Produkter som innehåller PVC är märkta med

en triangel i produktkatalogen.

Förbandsartiklar – Objnr SLL570

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara fria från PVC, ftalater, bisfenol A över

0,1% och antiseptiska tillsatser. Undantag från

kravet om PVC-fritt har givits för skumplast-

tejp. Produkter som innehåller PVC är märkta

med en triangel i produktkatalogen. Häftmas-

sa och hudskydd ska vara fria från kolofonium

och andra allergena eller hudirriterande äm-

nen samt fria från aktivt tillsatta fria mono-

merer. Utfasning av isocyanater i gips ska

göras av leverantören under avtalsperioden.

Hemostatika – Objnr SLL591

Miljökrav har ställs på att produkterna inte

ska innehålla PVC eller mer än 0,1% av Bisfe-

nol A, F och S.

Injektions- och infusionsartiklar –

Objnr SLL470

Miljökrav har ställts på att inga avvecklings-

eller minskningsämnen på Stockholms läns

landstings utfasningslista får ingå i produk-

terna. Undantag från kravet har givits för

innehåll av PVC och ftalater i vissa produkt-

grupper. Orsaken är att det på marknaden i