Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 648 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 648 Next Page
Page Background

9

Sårvård special - Objnr SLL572

Miljökrav har ställts på innehåll av allergena

tillsatser, PVC och farliga kemikalier (utfas-

ningslistan). I sortimentet ingår olika typer av

silverförband. Silver är en av många faktorer

som kan bidra till antibiotikaresistenta bakte-

rier.

Sängar och bäddutrustning - Objnr

SLL320

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter, bromerade flamskyddsmedel, formaldehyd

och andra farliga kemikalier (utfasningslis-

tan).

Tryckmätningsset - Objnr SLL472

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalater eller bisfenol A. Det har

även ställts ett avtalskrav på att om produk-

terna innehåller PVC ska leverantören under

avtalstiden arbeta för att byta till annat mate-

rial.

Urologi, endoskopi och sonder - Objnr

SLL503

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Labartiklar

Blodprovtagningsartiklar - Objnr

SLL412

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan).

Diabetesprodukter - Objnr SLL425

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan).

Laboratorieartiklar - Objnr SLL410

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan).

Laboratorieutrustning med tillbehör

- Objnr SLL411

Krav har ställts på att mätinstrument ska upp-

fylla RoHS-direktivet, att produkterna inte får

innehålla avvecklings- eller minskningsämnen

som finns på Stockholms läns landstings ut-

fasningslista samt att kvicksilver, kadmium

och bly i batterier ska understiga specifika

haltgränser.

Tester och reagenser - Objnr SLL418

Miljökrav har ställts på innehåll av farliga

kemikalier (utfasningslistan).

Förbrukningsartiklar

Batterier - Objnr SLL145

Miljökrav har ställts på innehåll av tungmetal-

ler och farliga kemikalier (RoHS-direktivet).

Husgerådsartiklar - Objnr SLL720

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla PVC eller bisfenol A samt att de

inte får innehålla de avvecklingsämnen som

finns på Stockholms läns landstings utfas-

ningslista för kemikalier i varor och förbruk-

ningsartiklar. Krav har även ställt på att elek-

triska produkter ska uppfylla RoHS-direktivet.

Kemisk-tekniska produkter och städut-

rustning - Objnr SLL730

Miljökrav har ställts på innehåll av farliga

kemikalier utifrån Stockholms läns lanstings

utfasningslista 2012-2016, parabener, biocider,

parfym, EDTA, aromatiska och halogenerande

lösningsmedel, alkylfenoletoxylater , aktivt

klor, tensiders nedbrytbarhet samt ingående

ämnens bioackumulerbarhet.

Livsmedel - Objnr SLL900

Krav har ställts på att allt kaffe, vissa tesorter

och kaffemjölk (ej laktosfri) ska vara ekolo-

giskt producerade.

Ljuskällor - Objnr SLL371

Miljökrav har ställts på energieffektivitet i

relation till ljusutbyte samt innehåll av farliga

kemikalier och tungmetaller (RoHS-diektivet).

Pappers- och plastvaror – Objnr

SLL760

Miljökrav har ställts på innehåll av farliga

ämnen enligt landstingets utfasningslista.

Krav har även ställts att mjukpapper ska upp-

fylla kriterierna för Svanen, EU-blomman, Bra

miljöval eller motsvarande, på klorfri blek-

ning, optiska vitmedel i pappers-/kartong-

massa samt att råvarorna ska härstamma från

ett hållbart skogsbruk. För att minska för-

brukningen av fossil olja har plastmuggar valts

bort till förmån för pappersmuggar. Därtill

har två sopsäckar och en soppåse tillverkade

av biobaserad polyetenplast upphandlats.

Dessa är tillverkade av förnybart material med

betydligt lägre klimatpåverkan. De biobase-