Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 654 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 654 Next Page
Page Background

9

dag inte finns fullgoda ersättningsmaterial till

PVC i dessa produkter.

Inkontinensartiklar – Objnr SLL520

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC, ftala-

ter och farliga kemikalier (utfasningslistan)

samt på klorfri blekning och optiska vitmedel i

inkontinensskydd, blöjor och underlägg.

Instrument och sjukvårdsartiklar –

Objnr SLL480

Miljökrav har ställts på att produkterna ska

vara ftalat- och PVC-fria samt att elektriska

produkter ska uppfylla RoHS-direktivet. För

att ökar livslängden och på så sätt minska

miljöbelastningen har det i denna upphand-

ling ställt krav på att instrument ska vara av

en högre avdelningskvalitet. Det har även

ställts sociala kvalificeringskrav utifrån uppfö-

randekoden.

Kompressionsartiklar – Objnr SLL571

Miljökrav har ställs på att produkterna inte

ska innehålla PVC, antimikrobiella ämnen

över 0,1% eller textilbehandlingsmedlen for-

maldehyd, DMAC, PCP och alkylfenoletoxila-

ter. Kolofonium och dess föreningar får inte

ingå i produkterna över 0,1% då de kan vara

allergiframkallande. Undantag har givits för

bandageringskit för ödem vilket har märkts

med en triangel i produktkatalogen. Om lano-

lin ingår i produkterna måste det vara angivet.

Det är önskvärt, men inget krav, att produk-

terna uppfyller krav enligt OEKO-TEX®

STANDARD 100 för produktklass II.

Kundanpassade set – Objnr SLL593

Krav har ställts på att seten ska vara fria från

de högfluorerande ämnena PFOS och PFOA.

Kolofonium och andra allergena eller hudir-

riterande ämnen ska inte finnas i häftmassa

eller hudskydd. Häftmassa får inte heller inne-

hålla aktivt tillsatta fria monomerer. Vid för-

nyad konkurrensutsättning kan krav också

komma att ställas på att seten ska vara ftalat-

fria, PVC-fria, fria från Bisfenol A över 0,1%

och fria från PFAS. Under avtalstiden ska ett

antal fluorerade kolväten fasas ut då de troligt-

vis kommer förbjudas inom EU.

Näringspreparat med tillbehör – Objnr

SLL980

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

ska innehålla ftalaterna DEHP (Dietylhexylf-

talat), DBP (Dibutylftalat) eller BBP (Bensyl-

butylftalat) samt att produkter inte ska inne-

hålla PVC eller bisfenol A. Undantags från

kravet gällande PVC har gjorts för konnektor

på sondmatningsaggregat.

Op- och undersökningshandskar –

Objnr SLL471

Miljökrav har ställs på att handskarna ska

vara puderfria samt att de inte ska innehålla

PVC, ftalater, bisfenol A, antimikrobiella äm-

nen, azofärgämnen eller kolofonium.

Operationsartiklar, engångs – Objnr

SLL583

Operationsartiklar innefattar många olika

produktkategorier. För samtliga grupper har

krav ställts på att produkterna ska vara fria

från ftalater, PVC och bisfenol A över 0,1%. I

de fall undantag har gjorts från kraven har

produkterna märkts med en triangel i pro-

duktkatalogen.

Kolofonium eller andra allergena och hudir-

riterande ämnen ska inte finnas i häftmassa

eller hudskydd. Häftmassa får inte heller inne-

hålla aktivt tillsatta fria monomerer.

RoHS-direktivet ska vara uppfyllt för elek-

triska produkter och leverantörer av elektriska

produkter ska uppfylla krav enligt förordning

(2014:1075) om producentansvar.

Positioneringskuddar och anti-glidmadrasser

ska inte innehålla halogenerade flamskydds-

medel över 0,1%.

Under avtalstiden ska ett antal fluorerade

kolväten fasas ut då de troligtvis kommer för-

bjudas inom EU. Även ftalater och PVC ska

fasas ut, och leverantören ska verka för mer

miljöanpassade produkter i kategorierna per-

sonalkläder, operationsrockar och drapering-

ar. Om avropsvolymen överstiger 1 miljoner

SEK/år för värmejackor, byxa, bussarong ska

leverantören ta fram en livscykelanalys för den

aktuella varugruppen.

Patientidentifikation – Objnr SLL495

Miljökrav har ställts på att produkterna inte

får innehålla ftalater, PVC eller bisfenol A.

Steriliseringsprodukter – Objnr SLL448

Miljökrav har ställts på innehåll av PVC och

farliga kemikalier (utfasningslistan) samt på

klorfri blekning och användning av optiska

vitmedel.

Sutur och staplingsprodukter – Objnr

SLL582

Miljökrav har ställs på att produkterna ska

vara fria från ftalater, PVC, Bisfenol A, F och S

över 0,1% samt antimikrobiella ämnen över

0,1%. Undantag från PVC-kravet har givits för

staplers med tillbehör samt ligeringstänger

och ligeringsklips. Undantag har också givits

för det antimikrobiella ämnet triklosan i anti-

mikrobiella resorberbara suturer. Produkter